• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Zmiany w podziale terytorialnym

"Zasadniczy podział terytorialny państwa może ulegać zmianom, które pomożemy skutecznie przeprowadzić"

Maciej Kiełbus

601 832 287Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony Kancelarii polega w szczególności na:

 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących możliwości zmian w podziale terytorialnym kraju, w tym także uzyskiwania przez zainteresowane gminy i miejscowości statusu miasta 
 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących skutków prawnych zmian w podziale terytorialnym kraju, będącym m.in. następstwem łączenia lub podziału jednostek samorządu terytorialnego albo zmiany ich granic
 • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach zmierzających do zmian w podziale terytorialnym kraju
 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących podziałów pomocniczych gmin, w l,;tym możliwości tworzenia / łączenia / likwidacji sołectw, osiedli i innych jednostek pomocniczych
 • reprezentacji gminy w postępowaniach nadzorczych i sądowoadministracyjnych w sprawach uchwał dotyczących jednostek pomocniczych gminy i jej organów
 • bieżącym doradztwie prawnym związanym ze zmianami w podziale terytorialnym

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • planujesz połączenie gmin i rozważasz jakie będą tego skutki
 • rozważasz zmianę granic jednostek samorządu terytorialnego
 • planujesz uzyskanie statusu miasta przez gminę lub miejscowość
 • masz wątpliwości jak prawidłowo zinterpretować przepisy dotyczące zmian w podziale terytorialnym

W precedensowych projektach prócz doświadczenia liczy się również gruntowna wiedza teoretyczna połączona ze znajomością specyfiki branży samorządowej oraz kreatywnością i wyobraźnią doradców, którzy potrafią przewidzieć różne scenariusze działania. Cechy te okazały się przydatne podczas realizacji pierwszego procesu łączenia gmin w Polsce, w którym doradzaliśmy. Mogą się także okazać przydatne w Twojej sprawie.

Pisaliśmy o tym

Portal PrawoDlaSamorządu.PL:

Pozostałe:

 • M. Karciarz, A. Kudra, Dopuszczalność nadania statusu miasta na prawach powiatu w świetle obowiązujących przepisów prawa, «Samorząd Terytorialny» 2015, Nr 10, s. 69-83
 • A. Kudra (współautorstwo), Połączenie gmin — problemu pojęciowe, «Samorząd Terytorialny» 2015, Nr 7-8, s. 95-104

Zaufali nam

Związek Miast Polskich

Kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem specjalizującym się w prawie samorządu terytorialnego. Obsługa prawna świadczona przez prawników tej Kancelarii jest zawsze na najwyższym poziomie, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich


Miasto Zielona Góra

Dzięki właśnie takim partnerom jak Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna udało nam się doprowadzić do bezprecedensowego połączenia dwóch jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzone za obopólną zgodą urzędów i mieszkańców. Jestem głęboko przekonany, że nie udałoby się to bez współpracy z najlepszymi specjalistami w kraju, dlatego z pełnym przekonaniem rekomendują kancelarię prawną Dr Krystian Ziemski & Partners.

Więcej...

Janusz Kubicki, Prezydent Zielonej Góry