• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

VAT w zakładzie budżetowym

"Objęcie centralizacją zakładów budżetowych, które wcześniej samodzielnie i odrębnie od gminy rozliczały VAT, w wielu przypadkach spowodowało konieczność stosowania prewspółczynnika. Nowa rzeczywistość prawna, w połączeniu z restrykcyjnym podejściem organów podatkowych do kwestii odliczeń, wymaga nowego spojrzenia na kwestię odliczania VAT związanego z działalnością zakładów."

Michał Kostrzewa

601 838 083Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna dotycząca rozliczeń VAT w samorządowych zakładach budżetowych obejmuje:

 • Obliczenie prewspółczynnika na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów,
 • Weryfikację możliwości stosowania przez zakład indywidualnego i optymalnego prewspółczynnika VAT (innego niż wynikający z rozporządzenia Ministra Finansów) oraz jego wdrożenie, 
 • Sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych (przede wszystkim dotyczących zasad rozliczania VAT od wydatków majątkowych),
 • Określenie zasad odliczenia w odniesieniu do majątku przekazywanego do zakładu,
 • Analizę optymalnego sposobu realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych (z punktu widzenia odliczenia).

Z naszego wsparcia warto skorzystać, gdy:

 • Obliczając prewspółczynnik zastanawiasz się nad koniecznością uwzględniania dotacji na inwestycje oraz odpisów amortyzacyjnych,
 • Nie zgadzasz się z narzucanym przez organy podatkowe niskim prewspółczynnikiem VAT i zamierzasz ustalić indywidualną metodę odliczenia,
 • Chcesz w bezpieczny sposób odliczać VAT od wydatków związanych z działalnością zakładu budżetowego (zwłaszcza od wydatków na inwestycje wodno-kanalizacyjne),
 • Zastanawiasz się nad sposobem dokonania korekty rocznej związanej z poniesionymi w przeszłości i odliczonymi wydatkami majątkowymi.
 • Bezpieczeństwo prawne w zakresie rozliczeń VAT związanych z działalnością samorządowego zakładu budżetowego.
 • Oszczędności – dzięki zwiększeniu poziomu odliczenia VAT.
 • Możliwość efektywniejszego prowadzenia gospodarki finansowej

Pisaliśmy o tym