• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Spółki komunalne

"Spółki komunalne przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów prawnych pozwalają zoptymalizować proces świadczenia usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, z korzyścią dla ich mieszkańców."

Maciej Kiełbus

601 832 287Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega w szczególności na:

 • tworzeniu, łączeniu, dzieleniu lub likwidacji spółek komunalnych,
 • prowadzeniu audytów prawnych funkcjonujących spółek komunalnych
 • przygotowaniu dokumentacji przetargowej w postępowaniach przetargowych, w których spółki komunalne występują jako zamawiający albo wykonawca
 • bieżącym doradztwie prawnym na rzecz organów spółek komunalnych, w tym na rzecz rad nadzorczych
 • doradztwie w procesie prywatyzacji spółek komunalnych,
 • doradztwie związanym z tworzeniem holdingów komunalnych lub podatkowych grup kapitałowych,
 • doradztwie prawnym związanym z możliwością zastosowania tzw. „zamówienia in-house” pomiędzy podmiotami komunalnymi.

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • planujesz utworzenie spółki komunalnej,
 • planujesz przekształcenia dotyczące istniejących spółek komunalnych,
 • zastanawiasz się jak zoptymalizować funkcjonowanie spółek komunalnych,
 • zamierzasz przeprowadzić prywatyzację spółki komunalnej,
 • masz wątpliwości natury prawnej na styku przepisów prawa samorządowego i prawa spółek.

Pomagamy zoptymalizować funkcjonowanie spółek komunalnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich właścicielom – jednostkom samorządu terytorialnego.

Zaufali nam

GWDA sp. z o.o.

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna uczestnicząc w procesie kształtowania gospodarki komunalnej na terenie Gminy Piła, wykonała na rzecz Spółki w okresie od października 2015 roku do lipca 2016 roku usługę polegającą na kompleksowej pomocy prawnej. W ramach świadczonej usługi Kancelaria zapewniła przygotowanie kompletnej dokumentacji korporacyjnej jak i samorządowej oraz świadczyła bieżące doradztwo prawne.

Więcej...

Tomasz Wojciechowski, Prezes Zarządu sp. z o.o. GWDA