• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Samorządowe prawo pracy

"Samorządowe prawa pracy chroni nie tylko pracownika, ale i pracodawcę."

Anna Gad

61 866 26 28Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega w szczególności na:

 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących samorządowego prawa pracy
 • przygotowywaniu lub opiniowaniu dokumentów dotyczących samorządowego prawa pracy
 • bieżącego doradztwa prawnego związanego z nawiązywaniem, zmianą lub rozwiązywaniem stosunku pracy z osobami zatrudnionymi w podmiotach komunalnych
 • reprezentacji pracodawców samorządowych w sporach pracowniczych

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • przygotowujesz lub zmieniasz dokumenty dotyczące samorządowego prawa pracy
 • zostałeś pozwany do sądu pracy przez obecnego lub byłego pracownika
 • masz wątpliwości jak prawidłowo zinterpretować przepisy samorządowego prawa pracy

Podejmując współpracę z naszą Kancelarią podmioty komunalne zyskują doświadczonego partnera, który koncentruje się na obronie interesów pracodawcy samorządowego oraz unikaniu problemów prawnych w przyszłości.