• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja

"Samorządowe centra usług wspólnych (CUW) to odpowiedź na zwiększającą się ilość zadań przypisywanych jednostkom samorządu oraz zróżnicowanie form organizacyjno-prawnych, w których te zadania mogą być realizowane. Utworzenie CUW zwiększa sprawność i fachowość obsługi rachunkowo-księgowej, a także stwarza warunki do ograniczenia kosztów funkcjonowania samorządu."

Paweł Kaźmierczak

61 866 26 28Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Nasza pomoc dotycząca CUW może być realizowana zarówno na etapie kształtowania struktury organizacyjnej JST, jak również w odniesieniu do już działających centrów usług. W tym kontekście nasze wsparcie – w zależności od potrzeb – może obejmować:

 • Konsultacje dotyczące utworzenia CUW, w tym przedstawienie możliwych rozwiązań,
 • Pomoc w utworzeniu CUW,
 • Opracowanie procedur wewnętrznych dla funkcjonujących CUW.

Kształtowanie struktury organizacyjnej JST koncentruje się na analizie dotychczasowej praktyki funkcjonowania danej jednostki oraz opracowania koncepcji działalności CUW. W oparciu o przekazane informacje i zarysowane potrzeby – przedstawiamy zasady funkcjonowania CUW oraz opracowujemy koncepcje wprowadzenia wspólnej obsługi dla konkretnego samorządu. Obejmuje to zwłaszcza omówienie aspektów związanych z finansami publicznymi (w tym odpowiedzialnością poszczególnych osób), prawem pracy, zamówieniami publicznymi, a także rozliczeniami VAT samorządu jako jednego podatnika.

Pomoc przy tworzeniu CUW sprowadza się do wsparcia obejmującego opracowanie stosownych uchwał, dokumentów wewnętrznych związanych z działalnością centrum i jednostek obsługiwanych (w tym polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnej, czy też instrukcji obiegu dokumentów księgowych), a także bieżących konsultacji i przeszkolenia pracowników.

Nad założeniem centrum usług oraz naszym wsparciem warto zastanowić się wówczas, gdy:

 • Dążysz do usprawnienia realizacji zadań publicznych,
 • Chcesz dostosować struktury wewnętrzne do posiadanych zasobów,
 • Poszukujesz oszczędności.
 • Możliwość elastycznego zarządzania jednostkami organizacyjnymi.
 • Precyzyjne przypisanie odpowiedzialności za gospodarkę finansową realizowaną przez poszczególne jednostki organizacyjne.
 • Oszczędności, w szczególności dzięki wdrożeniu w ramach centrum usług systemu wspólnych zamówień i zakupów.

Pisaliśmy o tym