• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Przekształcenia zakładów budżetowych

"Skuteczność realizowanych zadań publicznych zależy od wyboru optymalnej formy prowadzenia gospodarki komunalnej."

Michał Kostrzewa

601 838 083Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega w szczególności na:

 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących optymalnych form prowadzenia gospodarki komunalnej
 • analizach prawnych w zakresie możliwości i trybu przekształcenia zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego
 • audycie prawnym zakładów budżetowych na etapie poprzedzającym podjęcie decyzji o przekształceniu ich w spółkę komunalną, w tym audycie stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowaniu lub opiniowaniu dokumentów niezbędnych w procedurze przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę komunalną
 • bieżącym doradztwie prawnym w toku procedury przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę komunalną, obejmującym m.in. udział w posiedzeniach komisji lub sesjach organu uchwałodawczego JST
 • reprezentację podmiotów komunalnych we wszystkich postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę komunalną

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • analizujesz możliwe formy realizacji zadań publicznych
 • planujesz przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę
 • planujesz audyt zakładu budżetowego
 • zaskarżono do sądu administracyjnego uchwały dotyczące przekształcenia zakładu budżetowego
 • organy nadzoru wszczęły postępowanie nadzorcze w sprawie uchwał dotyczących przekształcenia zakładu budżetowego
 • masz wątpliwości jak prawidłowo zinterpretować przepisy dotyczące przekształceń zakładów budżetowych

Dzięki współpracy wielu prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa nasi Klienci uzyskują kompleksową i wieloaspektową pomoc prawną pozwalającą w sposób świadomy podjąć decyzję o przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, a następnie optymalnie przeprowadzić ten złożony proces.