• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

"Rzeczywisty wpływ jednostek samorządu terytorialnego na kształt obowiązującego prawa dotyczącego ich praw i obowiązków jest niewielki - często jedynym środkiem przeciwdziałania niekorzystnym rozwiązaniom prawnym pozostaje ich „zaskarżenie” do Trybunału Konstytucyjnego."

Maciej Kiełbus

601 832 287Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony Kancelarii polega w szczególności na:

 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących zasadności wystąpienia przez jednostkę samorządu terytorialnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy lub innego aktu prawnego z Konstytucją RP
 • doradztwie prawnym przy sporządzaniu wniosków o stwierdzenie niekonstytucyjności aktu normatywnego do Trybunału Konstytucyjnego
 • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym toczonych z wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności aktu normatywnego naruszającego konstytucyjne zasady dotyczące samorządu terytorialnego

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • rozważasz skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego
 • masz wątpliwości w zakresie zgodności z Konstytucją RP określonych przepisów ustawy lub rozporządzenia

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym jest wysoce sformalizowane wymuszając profesjonalizm po stronie wnioskodawcy. „Zwycięstwo” przed Trybunałem uzależnione jest nie tylko od samej zasadności zarzutów naruszenia Konstytucji, ale także od spełnienia szeregu wymogów formalnych. Zespół prawników Kancelarii bazując na doświadczeniu i wiedzy teoretycznej pomaga w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji procesowej dla skutecznego przeprowadzenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jedynie rzetelnie przygotowany wniosek do Trybunału może pozwolić na skuteczne zakwestionowanie niekorzystnych dla samorządu rozstrzygnięć prawodawcy. 

Pisaliśmy o tym