• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Pomoc publiczna

"Ryzyko wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej dotyczy dziś większości aspektów działalności podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego."

Katarzyna Dudziak

601 882 113Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię polega w szczególności na:

 • przygotowywaniu opinii i analiz prawnych dotyczących ryzyka wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej w przedsięwzięciach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • opracowywaniu rozwiązań zapewniających zgodność przedsięwzięć inwestycyjnych JST z regulacjami prawnymi dotyczącymi pomocy publicznej ;
 • doradztwie prawnym w zakresie przedsięwzięć dotyczących świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym oraz rekompensat z tytułu świadczenia takich usług;
 • opiniowaniu zgodności transferów majątkowych i przekształceń spółek JST z regulacjami prawnymi dotyczącymi.

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • planujesz dokapitalizowanie spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego
 • analizujesz możliwe zagrożenia dotyczące transferów majątkowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego
 • chcesz zaangażować środki publiczne w przedsięwzięcie inwestycyjne
 • planujesz udzielenie przedsiębiorcy gwarancji lub poręczenia

Zabezpieczamy interesy JST pomagając znaleźć optymalny model prawny dla realizacji przedsięwzięć, zapewniając zgodność działań z regułami udzielania pomocy publicznej.