• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Podatki i opłaty lokalne

"W odniesieniu do postępowań dotyczących podatków lokalnych gminy zmuszone są do oceny efektów współpracy podatników z profesjonalnymi firmami doradczymi. W codziennej pracy, w toku równoczesnych działań w wielu różnych obszarach prawa, przedstawiciele organów powinni mieć dostęp do równie wyspecjalizowanej pomocy prawnej. "

Dominik Goślicki

601 836 366Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Przede wszystkim na weryfikacji przyjętych przez organ zasad wyliczania wysokości podatku w kontekście konkretnego stanu faktycznego. W tym zakresie – w oparciu o przekazane dane – pomagamy zweryfikować poprawność obliczenia dokładnej kwoty podatku. Jest to szczególnie istotne, gdy gminy muszą się zmierzyć z wnioskami podatników o zwrot podatku. W tych przypadkach doradzamy w jaki sposób zweryfikować zasadność żądań.

Oprócz pomocy związanej z wymiarem należności analizujemy obowiązujące uchwały, jak również pomagamy konstruować nowe, w tym dotyczące preferencji podatkowych.

Nasze wsparcie dotyczy wreszcie opracowywania treści indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych.

Z naszego wsparcia warto skorzystać, gdy:

 • Trzeba dokonać rozliczenia podatku od elektrowni wiatrowych, gazociągów, wolnostojących instalacji przemysłowych, budowli w budynku, zabytków lub gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Podatnik żąda stwierdzenia nadpłaty podatku,
 • Podatnik składa wniosek o wydanie interpretacji podatkowej,
 • Potrzebujesz informacji dotyczących sposobu przeprowadzenia postępowania dowodowego (np. postępowania uzupełniającego, powołania biegłego itp.),
 • Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zwolnień podatkowych dla nowych inwestycji.

Korzystając z naszych usług masz zapewnioną:

 • Profesjonalną pomoc w zakresie zasad prowadzenia postępowań, której celem jest minimalizacja ryzyka uchylenia decyzji przez organ drugiej instancji,
 • Wiedzę w zakresie możliwości i zasad przeprowadzania środków dowodowych w konkretnych sprawach,
 • Minimalizację ryzyka konieczności zwrotu wnioskowanej przez podatnika nadpłaty,
 • Pewność, że przyznanie pomocy publicznej następuje w zgodzie z przepisami prawa.