• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

"Centralizacja rozliczeń oraz przepisy o prewspółczynniku spowodowały diametralną zmianę zasad odliczania VAT. Wobec restrykcyjnego podejścia organów skarbowych do tej kwestii, nieustannie zmieniającej się praktyki oraz wprowadzonej sankcji VAT, rozliczanie podatku naliczonego wymaga szerokiej i czasochłonnej analizy."

Michał Kostrzewa

601 838 083Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Nasza pomoc dotyczy przede wszystkim odliczania VAT od wydatków majątkowych dotyczących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, obiektów sportowych oraz budynków użyteczności publicznej. Analizujemy możliwe sposoby realizacji zadań publicznych przez samorząd i przedstawiamy koncepcje optymalnego oraz bezpiecznego odliczania VAT.

Obliczamy prewspółczynnik dla urzędu (starostwa) oraz jednostek organizacyjnych. Przedstawiamy i omawiamy zasady jego wyliczania, tak aby w kolejnych latach jednostki mogły samodzielnie dokonywać wyliczeń.

Weryfikujemy możliwości odstąpienia od stosowania prewspółczynnika. Dotyczy to zwłaszcza takich obszarów jak: komunikacja miejska, działalność instytucji kultury (muzea i teatry) oraz działalność w zakresie sportu i rekreacji. W tych obszarach zakres odliczenia w dalszym ciągu może wynosić 100%.

Z naszego wsparcia warto skorzystać, gdy:

 • Budujesz oczyszczalnię, kanalizację lub wodociąg – tu bowiem zapewne konieczne będzie określenie prewspółczynnika odliczenia,
 • Potrzebujesz interpretacji podatkowej potwierdzającej zasady rozliczeń VAT,
 • Nie zgadzasz się z forsowanym przez organy skarbowe niskim prewspółczynnikiem liczonym według wzoru z rozporządzenia Ministra Finansów i chcesz ustalić indywidualną metodę odliczania VAT,
 • Zastanawiasz się czy nieodpłatne działania komunikacji miejskiej, muzeów lub teatrów w każdym przypadku ograniczają prawo odliczenia,
 • Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób obliczyć prewspółczynnik VAT,
 • Chcesz mieć zapewnioną bieżącą możliwość konsultacji istotnych kwestii podatkowych.

Od lat jesteśmy skoncentrowani na rozliczaniu podatku naliczonego związanego z samorządowymi inwestycjami. Priorytetem jest bezpieczeństwo! Zdajemy sobie również sprawę, że w tym wszystkim nie chodzi tylko o odzyskanie VAT-u, ale również o zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa samorządowego, cywilnego oraz społecznymi celami przedsięwzięć.

Jeśli zdecydujesz się na nasze wsparcie, gwarantujemy wielopłaszczyznowe podejście do Twoich spraw.