• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

"Centralizacja spowodowała, że znaczna część jednostek budżetowych uzyskała prawo do odliczenia (przede wszystkim jednostki oświatowe). Mimo iż odliczenie może być niewielkie, w zasadniczy sposób wpływa ono na ocenę charakteru VAT w projektach dofinansowanych ze środków unijnych."

Michał Kostrzewa

601 838 083Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Oceniamy charakter podatku naliczonego w projekcie unijnym pod kątem jego kwalifikowalności. Nasza pomoc przybiera najczęściej postać:  

 • Przeprowadzenia konsultacji w siedzibie Jednostki lub opracowania opinii prawnej,
 • Sporządzenia wniosku o wydanie interpretacji podatkowej (zwłaszcza na potrzeby potwierdzenia stanowiska samorządu przed instytucją udzielającą dofinansowania),
 • Opracowania procedur oceny kwalifikowalności w urzędzie (starostwie).

Szczególny rodzaj pomocy obejmuje konsultacje i ocenę w zakresie optymalnego – z punktu widzenia uzyskania unijnego wsparcia – ukształtowania sposobu korzystania z inwestycji. Dotyczy to zwłaszcza jednostek posiadających niewielkie prawo odliczenia. Dla nich bowiem niekiedy lepszym rozwiązaniem jest zrezygnowanie ze śladowego odliczenia VAT (często w wysokości 1-2%) wobec możliwości uzyskania dofinansowania w wartości brutto.

 • Kiedy zastanawiasz się nad prawem do odliczenia w związku z projektem polegającym m.in. na:
  • Przygotowaniu strefy inwestycyjnej lub budowie drogi,
  • Termomodernizacji obiektów (np. urząd, starostwo, szkoła, przedszkole),
  • Zakupie infrastruktury technicznej (np. sprzęt informatyczny),
  • Inwestycji w OZE.
 • Kiedy potrzebujesz interpretacji podatkowej w celu przedłożenia instytucji udzielającej wsparcia,
 • Kiedy wiesz, że wielkość odliczenia będzie nikła i zastanawiasz się czy istnieje możliwość rezygnacji z prawa do odliczenia i uznania VAT-u w całości za kwalifikowalny,
 • Kiedy chcesz wprowadzić procedurę oceny kwalifikowalności VAT
 • Pewność w zakresie określenia kwalifikowalności VAT w projekcie.
 • Uniknięcie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną w związku ze złożeniem błędnego oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności VAT.
 • Minimalizacje ryzyka zakwestionowania otrzymanego dofinansowania i konieczności jego zwrotu wraz z odsetkami.
 • W niektórych przypadkach możliwość pozyskania dofinansowania w wartości brutto, pomimo posiadania – z formalnego punktu widzenia – szczątkowego prawa do odliczenia.