• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Gospodarka wodno-ściekowa

"Przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną stoi szereg wyzwań, które pomagamy pokonać w sposób optymalny dla danej gminy czy związku międzygminnego."

Joanna Kostrzewska

501 218 017



Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

 Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega m.in. na:

 • audycie uchwał dotyczących gospodarki wodno-ściekowej (np. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków)
 •  organizacji współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. tworzenie związków międzygminnych, zawieranie porozumień)
 • doradztwie prawnym dotyczącym gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej
 • reprezentacji gminy / związku międzygminnego w postępowaniach nadzorczych i sądowo-administracyjnych dotyczących podjętych uchwał z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
 • doradztwie prawnym dotyczącym budowy, utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • doradztwie prawnym dotyczącym wprowadzania opłat za zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (tzw. deszczówka)
 • prawnej organizacji przetargów na realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • planujesz nowelizację uchwał dotyczących systemu gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej
 • planujesz nawiązać współpracę z innymi gminami
 • planujesz kolejną inwestycję związaną z systemem wodociągowo-kanalizacyjnym
 • planujesz wprowadzenie opłat tzw. za deszczówkę
 • zaskarżono do sądu administracyjnego uchwały dotyczące systemu gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej
 • organy nadzoru wszczęły postępowanie nadzorcze w sprawie uchwał dotyczących gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej
 • masz wątpliwości jak prawidłowo zinterpretować przepisy dotyczące systemu gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej

Nasze propozycje pozwalają na:

 • eliminację wadliwych rozwiązań przyjętych we wcześniejszym okresie
 • optymalizację rozwiązań dobrych, ale nie najlepszych
 • możliwość uzyskania dodatkowych wpływów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne pozwalających na uniknięcie podwyżek opłat za wodę i ścieki bytowe.

Pisaliśmy o tym

Zaufali nam

Związek Miast Polskich

Kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem specjalizującym się w prawie samorządu terytorialnego. Obsługa prawna świadczona przez prawników tej Kancelarii jest zawsze na najwyższym poziomie, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich


Spółka Wodno-Ściekowa GWDA sp. z o.o.

Zespół prawników Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners posiadający szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa zawsze wychodzi naprzeciw stawianym im oczekiwaniom, niejednokrotnie wybiegając poza ramy standardowej obsługi prawnej oraz proponując najkorzystniejsze rozwiązania.

Więcej...

Tomasz Wojciechowski, Prezes Zarządu Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” sp. z o.o.