• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Fundusze UE

"Uzyskanie wsparcia na realizację projektu jest nie lada sztuką. Największym wyzwaniem jest jednak tak przygotować i zrealizować projekt, aby przyznanego wsparcia nie stracić."

Katarzyna Dudziak

601 882 113Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię polega na kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów realizujących projekty z dofinansowaniem funduszy UE, w tym w szczególności na:

 • przygotowywaniu opinii i analiz prawnych dotyczących planowania, realizacji oraz rozliczania projektu UE w zakresie zgodności z przepisami prawa UE i warunkami udzielania wsparcia
 • weryfikowaniu dokumentacji z procesu inwestycyjnego celem eliminacji ryzyka odmowy przyznania dofinansowania
 • opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów z procedur wyboru dostawców i wykonawców
 • identyfikacji nieprawidłowości mogących skutkować korektą finansową lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny
 • reprezentacji w postępowaniach przed instytucjami zarządzającymi i postępowaniach sądowych w zakresie m.in. negatywnej oceny projektu, a także zakwestionowania kwalifikowalności wydatków na etapie rozliczenia projektu
 • pomocy prawnej w zakresie nakładanych korekt finansowych
 • opiniowaniu dopuszczalności podmiotowych i przedmiotowych zmian umowy o dofinansowanie projektu
 • doradztwie prawnym w okresie trwałości projektu, w tym w zakresie dopuszczalnych modyfikacji projektu

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • planujesz wnioskować o dotację UE lub realizujesz projekt dofinansowany z funduszy UE
 • zrealizowałeś i rozliczyłeś projekt z udziałem wsparcia UE, ale zamierzasz dokonać zmian w okresie trwałości projektu, związanych z wykorzystaniem środków trwałych lub infrastruktury
 • rozważasz sięgnięcie po środki UE w projekcie realizowanym w partnerstwie publiczno-prywatnym

Zabezpieczamy interesy JST pomagając znaleźć optymalny model prawny dla realizacji i eksploatowania przedsięwzięć objętych dofinansowaniem z funduszy UE.