• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Zamówienia publiczne

"Nie jest sztuką wybrać wykonawcę – sztuką jest zrobić to dobrze w sposób zabezpieczający interesy zamawiającego. Wiemy jak tego dokonać.."

Piotr Kołodziejczak

601 840 484Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony Kancelarii polega w szczególności na:

 • przygotowywaniu dokumentacji przetargowej dla danego postępowania lub opracowaniu jej wzorów do wielorazowego użytku, z uwzględnień wymogów dyrektywy 2014/24/UE,
 • przygotowaniu wzorów umów w sprawie zamówienia publicznego,
 • doradztwie prawnym w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego,
 • ocenie pod względem prawnym przygotowanej dokumentacji przetargowej, w tym wytycznych dotyczących uzupełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”),
 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących trwających i zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie dopuszczalności zmiany umowy,
 • ocenie możliwości powierzenia realizacji zadań spółkom komunalnym w trybie „in house”,
 • doradztwie prawnym przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia wspólnego przez kilka podmiotów komunalnych oraz przez tzw. centralnych zamawiających,
 • reprezentacji zamawiających w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • reprezentacji zamawiających w sporach z wykonawcami,
 • opracowywaniu lub opiniowaniu regulaminów udzielania zamówień publicznych

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • planujesz udzielenie kolejnego zamówienia publicznego zgodnie z przepisami dyrektywy 2014/24/UE
 • masz problem jak poinstruować wykonawców co do wypełnienia formularza JEDZ
 • planujesz współpracę z innymi zamawiającymi w zakresie wspólnych zamówień publicznych lub przez wskazanie centralnego zamawiającego
 • opracowujesz lub zmieniasz regulamin udzielania zamówień publicznych
 • zamierzasz zmienić umowę zawartą w trybie zamówień publicznych
 • powstał spór z wykonawcą
 • wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
 • złożono skargę do sądu na orzeczenie KIO
 • planujesz powierzenie zadań własnej spółce komunalnej w trybie „in house”
 • masz wątpliwości jak prawidłowo zinterpretować przepisy dotyczące zamówień publicznych, aby nie naruszyć dyrektywy 2014/24/UE

Podejmując współpracę z Kancelarią wykorzystasz doświadczenia zdobyte przez nas w licznych podmiotach komunalnych i unikniesz błędów, które popełnili inni zamawiający.

Pomożemy zabezpieczyć interesy zamawiającego ograniczając ryzyko prawne związane z koniecznością wdrożenia dyrektywy 2014/24/UE, niekorzystnymi rozstrzygnięciami KIO czy naruszeniem dyscypliny finansów publicznych lub nałożeniem korekty w przypadku zamówień finansowanych ze środków unijnych.

Pisaliśmy o tym

Zaufali nam

Związek Miast Polskich

Kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem specjalizującym się w prawie samorządu terytorialnego. Obsługa prawna świadczona przez prawników tej Kancelarii jest zawsze na najwyższym poziomie, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Współpraca z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarią Prawną sp.k. gwarantuje profesonalną realizację zadań i efektywne osiąganie celów, które wynikają z zaangażowania doświadczonego zespołu, świetnie rozumiejącego potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski będzie nadal współpracować z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarią Prawną sp. k. w Poznaniu, rekomendując i polecając usługi partnera wszystkim instytucjom, które liczą na profesjonalne wsparcie prawne swoich działań.

Więcej...

Jacek Gursz, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski


Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Bazując na kilkuletniej współpracy z Kancelarią „Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa” możemy z pełnym przekonaniem polecać  jej usługi, jako gwaranta pozyskania wsparcia prawnego o najwyższym poziomie merytorycznym, ukierunkowanego na praktyczne aspekty stosowania zmieniających się przepisów prawnych. W szczególności podkreślamy kompleksowość  świadczonych usług, głębokie merytoryczne podstawy formułowania opinii, znajomość specyfiki branżowej partnerów oraz śledzenie, a czasem także współtworzenie zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

Więcej...

Zygmunt Jasiecki, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi


Zakład Zagospodarowanie Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie

Duże zaangażowanie prawników w specjalistyczne zagadnienia, nieszablonowe rozwiązanie oraz wysoka kultura organizacyjna, w tym terminowość realizacji zleceń, pozwalają nam na zarekomendowanie współpracy z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Więcej...

Mariusz Zadrożny, Prezes „Zakład Zagospodarowanie Odpadami” sp. z o.o. w Jarocinie