• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Współpraca JST

"Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji."

Maciej Kiełbus

601 832 287Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega w szczególności na:

 • opracowywaniu projektów statutów związków międzygminnych / międzypowiatowych bądź ich nowelizacji
 • opracowywaniu projektów porozumień międzygminnych
 • doradztwie w zakresie wyboru optymalnej formy współpracy
 • reprezentacji gmin / powiatów w procedurze rejestracji związku międzygminnego / międzypowiatowego
 • reprezentacji gminy / związku międzygminnego w postępowaniach nadzorczych i sądowo-administracyjnych dotyczących podjętych uchwał dotyczących współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
 • doradztwie na rzecz związków międzygminnych / międzypowiatowych
 • doradztwie przy tworzeniu stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
 • doradztwie przy likwidacji związków międzygminnych / międzypowiatowych
 • reprezentacji gmin / powiatów w sporach sądowych między nimi w sprawach związanych ze wzajemną współpracą

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • planujesz nawiązać współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (np. utworzyć nowy związek)
 • zastanawiasz się w jakiej formie najlepiej podjąć współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
 • planujesz znowelizować statut związku międzygminnego / międzypowiatowego
 • planujesz utworzyć stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
 • zaskarżono do sądu administracyjnego uchwały dotyczące współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
 • organy nadzoru wszczęły postępowanie nadzorcze w sprawie uchwał dotyczących współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
 • masz wątpliwości jak prawidłowo zinterpretować przepisy dotyczące współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Podejmując współpracę z naszą Kancelarią jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki zyskują doświadczonego partnera, który umiejętnie potrafi łączyć bogatą wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym zdobytym przy realizacji wcześniejszych projektów.

Naszym najważniejszym celem jest stworzenie płaszczyzny partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, która umożliwi realizację zakładanych celów.

Pisaliśmy o tym

Zaufali nam

Koźmin Wielkopolski

Prawnicy Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners posiadają bardzo dużą wiedzę merytoryczną oraz cechuje ich ponadprzeciętne zaangażowanie.

Więcej...

Maciej Bratborski, Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski


Miasto Piła

Kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem specjalizującym się w prawie samorządu terytorialnego. Obsługa prawna świadczona przez prawników tej Kancelarii jest zawsze na najwyższym poziomie, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prawnicy Kancelarii cechują się pełną dyspozycyjnością oraz zaangażowaniem w realizacji powierzonych im zadań.

Więcej...

Dr Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły


Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Bazując na kilkuletniej współpracy z Kancelarią „Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa” możemy z pełnym przekonaniem polecać  jej usługi, jako gwaranta pozyskania wsparcia prawnego o najwyższym poziomie merytorycznym, ukierunkowanego na praktyczne aspekty stosowania zmieniających się przepisów prawnych. W szczególności podkreślamy kompleksowość  świadczonych usług, głębokie merytoryczne podstawy formułowania opinii, znajomość specyfiki branżowej partnerów oraz śledzenie, a czasem także współtworzenie zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

Więcej...

Zygmunt Jasiecki, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi