• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Ustrój JST

"Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych."

Maciej Kiełbus

601 832 287Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega w szczególności na:

 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących ustrojowego prawa samorządowego, w tym wzajemnych relacji pomiędzy organami JST i ich kompetencji
 • audycie prawnym przyjętych rozwiązań ustrojowych, w tym statutów JST
 • przygotowywaniu lub opiniowaniu projektów uchwał dotyczących ustroju jednostek samorządu terytorialnego, w tym statutu danej jednostki samorządu terytorialnego
 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących naruszenia przez radnych zakazów skutkujących utratą mandatu
 • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach nadzorczych i sądowoadministracyjnych w sprawach uchwał dotyczących ustroju jednostek samorządu terytorialnego
 • Reprezentację radnych w postępowaniach sądowoadministracyjnych dotyczących wygaśnięcia mandatu radnego

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • rozważasz przygotowanie nowego statutu jednostki samorządu terytorialnego lub zmianę dotychczasowego
 • istnieją wątpliwości dotyczące przestrzegania przez radnych zakazów określonych w ustrojowych ustawach samorządowych
 • istnieje spór kompetencyjny pomiędzy organami danej jednostki samorządu terytorialnego
 • masz wątpliwości jak prawidłowo zinterpretować przepisy ustrojowego prawa samorządowego
 • wszczęto postępowanie nadzorcze dotyczące uchwały lub zarządzenia organu samorządu terytorialnego
 • wezwano organ samorządu terytorialnego do usunięcia naruszenia prawa poprzedzającego złożenie skargi do sądu administracyjnego
 • zaskarżono do sądu administracyjnego uchwałę lub zarządzenie organu samorządu terytorialnego

Skomplikowane projekty realizowane są przez zespoły prawników posiadających bogate doświadczenie praktyczne oraz wiedzę teoretyczną z zakresu prawa samorządowego. Dzięki temu wypracowywane przez nas rozwiązania mające konkretny i praktyczny charakter bazują na solidnych założeniach teoretycznych pozwalających skutecznie bronić ich w razie potrzeby.

Pisaliśmy o tym