• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

"Skomplikowane spory prawne wymagają doświadczonych i kompetentnych doradców."

Anna Gad

61 866 26 28Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony prawników naszej Kancelarii polega w szczególności na:

 • przygotowaniu wieloaspektowej strategii procesowej poprzedzającej spór sądowy
 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących zasadności przyszłych lub toczących się postępowań przed sądami powszechnymi lub Sądem Najwyższym
 • reprezentujemy jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki w skomplikowanych sporach przed sądami powszechnymi lub Sądem Najwyższym

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • zamierzasz wejść w spór sądowy pozywając inny podmiot lub będąc pozwanym
 • uzyskałeś niekorzystny wyrok sądu I instancji

Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki nawiązując współpracę z naszą Kancelarią zyskują doświadczonego doradcę i pełnomocnika, który znając specyfikę branży samorządowej, dąży do optymalnego zakończenia sporu przed sądem powszechnym lub Sądem Najwyższym.

Pisaliśmy o tym

Nasza Kancelaria przygotowuje wieloaspektową strategię procesową przyszłych postępowań sądowych przed sądami powszechnymi lub Sądem Najwyższym – często sukces na sali rozpraw rodzi się znacząco wcześniej w zaciszu gabinetów.  Następnie konsekwentnie wdrażamy ją w życie reprezentując przed sądami jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.