• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

"Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie."

Maciej Kiełbus

601 832 287Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Usługi prawne świadczone przez naszą Kancelarię polegają w szczególności na:

 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących postępowań nadzorczych lub postępowań sądowoadministracyjnych
 • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w postępowaniach nadzorczych prowadzonych przez wojewodę, regionalną izbę obrachunkową lub Prezesa Rady Ministrów
 • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg na uchwały lub zarządzenia ich organów wnoszonych przez mieszkańców, organy nadzoru czy prokuratorów,
 • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących niekorzystnych dla nich rozstrzygnięć nadzorczych
 • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących niekorzystnych dla nich decyzji administracyjnych w postępowaniach, w których występowały jako strony lub uczestnicy postępowania
 • reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowań

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • wszczęto postępowanie nadzorcze dotyczące uchwały lub zarządzenia organu samorządu terytorialnego
 • wezwano organ samorządu terytorialnego do usunięcia naruszenia prawa poprzedzającego złożenie skargi do sądu administracyjnego
 • zaskarżono do sądu administracyjnego uchwałę lub zarządzenie organu samorządu terytorialnego
 • uzyskałeś niekorzystny wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego

Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki podejmując współpracę z naszą Kancelarią zyskują kompetentnych pełnomocników mających bogate doświadczenie w postępowaniach nadzorczych i sądowoadministracyjnych. Znamy specyfikę tych postępowań i potrafimy ją wykorzystać w interesie naszych Klientów. 

Pisaliśmy o tym

Zaufali nam

Regionalne centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów "CZYSTY REGION" sp. z o.o.

Świadczona przez prawników Kancelarii obsługa prawna wykonywana jest zawsze na najwyższym poziomie, a przy tym charakteryzuje ją pełen profesjonalizm, rzetelność oraz zaangażowanie.

Więcej...

Marian Janas, Prezes Zarządu sp. z o.o "CZYSTY REGION"


Miasto Kartuzy

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby“ jest w pełni korzystny dla Gminy Kartuzy. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Państwa kancelarii w istotę problemu. Kontakt z kancelarią był wzorowy, dający przekonanie pełnego oddania i zaangażowania.

Więcej...

Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz