• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Reklamy w przestrzeni publicznej

"Ochrona krajobrazu gminnego przed natłokiem nielegalnych reklam wymaga kompleksowego podejścia łączącego aspekty prawne, planistyczne i finansowe, które pomagamy wypracować uwzględniając lokalne uwarunkowania i priorytety. "

Marta Lorych

61 866 26 28Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega w szczególności na:

 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz dotyczących wypracowania optymalnego modelu realizacji polityki reklamowej 
 • konsultacji prawnych w zakresie opracowanych projektów uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania reklam 
 • przygotowaniu projektów uchwał w sprawie opłaty reklamowej 
 • reprezentacji gminy w postępowaniach nadzorczych i sądowo-administracyjnych dotyczących podjętych uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania reklam i uchwał w sprawie opłat reklamowych 
 • wsparciu prawnym w postępowaniach dotyczących wymierzania kar administracyjnych za nielegalne z prawem sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej
 • bieżącym doradztwie prawnym w postępowaniach dotyczących wymiaru i egzekucji opłat reklamowych 

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • masz wątpliwości, jak interpretować nowe przepisy prawne dotyczące reglamentowania lokalizacji reklam w przestrzeni publicznej
 • zamierzasz podjąć uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania reklam 
 • zastanawiasz się, jak zorganizować system poboru opłat reklamowych 
 • zaskarżono do sądu administracyjnego podjętą w twojej gminie uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania reklam lub uchwałę w sprawie opłaty reklamowej
 • masz wątpliwości, jak rozstrzygnąć sprawę indywidualną związaną ze stosowaniem nowych przepisów dotyczących sytuowania reklam w przestrzeni publicznej 

Ustawa krajobrazowa wprowadzając nowe, nieznane dotąd w polskim systemie prawnym, instrumenty porządkowania przestrzeni publicznej rodzi liczne wątpliwości wśród samorządowców i przedsiębiorców działających na rynku reklamy zewnętrznej. Prawnicy Kancelarii posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki przestrzennej pomogą Państwu wypracować optymalny model polityki reklamowej uwzględniający lokalne uwarunkowania i priorytety oraz zminimalizować ryzyka prawne związane ze stosowaniem nowych przepisów. 

Pisaliśmy o tym