• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Publiczny transport zbiorowy

"Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne"

Maciej Kiełbus

601 832 287Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony Kancelarii polega w szczególności na:

 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących organizowania publicznego transportu zbiorowego [PTZ] na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego
 • doradztwie w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w organizowaniu PTZ, a także udzielania dotacji związanych z realizacją zadań przez innego organizatora
 • doradztwie w zakresie refundacji za stosowanie ulg ustawowych w PTZ​
 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w PTZ oraz innych sposobów dokonania wyboru operatora
 • pomocy w redagowaniu aktów prawa miejscowego związanych z organizowaniem PTZ, w szczególności uchwał określających stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców
 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących potwierdzenia zgłoszenia przewozu, w tym odmowy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych lub dworców
 • reprezentowaniu jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych związanych z organizowaniem PTZ

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • planujesz rozpocząć organizowanie publicznego transportu zbiorowego [PTZ]
 • rozważasz, jako organizator, zmiany w systemie PTZ ze względu na nowe zasady refundacji ulg ustawowych
 • planujesz rozpocząć współpracę w organizowaniu PTZ z innymi jednostkami samorządu terytorialnego poprzez zawarcie porozumienia lub utworzenie związku
 • chcesz przyjąć akty prawa miejscowego, które z jednej strony zabezpieczą interes Twojej wspólnoty samorządowej, a z drugiej będą zgodne z aktami prawnymi wyższego rzędu
 • zaskarżono decyzje administracyjne lub uchwały związane z organizowaniem PTZ
 • organy nadzoru wszczęły postępowanie nadzorcze w sprawie uchwał dotyczących organizowania PTZ

Gruntowne przeobrażenia w systemie publicznego transportu zbiorowego wymagają specjalistycznej wiedzy. Aby zabezpieczyć interesy jednostek samorządu terytorialnego od strony prawnej, warto skorzystać z pomocy naszego zespołu. Połączenie szerokiej wiedzy teoretycznej, zdobytej w pracy naukowej, oraz doświadczenia zawodowego pozwala nam zaoferować Państwu kompleksową obsługę zarówno przy typowych, jak i niestandardowych sytuacjach związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego.