• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Postępowania administracyjne

"Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej."

Maciej Kiełbus

601 832 287Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Jeżeli podmiot komunalny występuje w postępowaniu administracyjnym jako strona lub uczestnik postępowania pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii obejmuje m.in.:

 • reprezentację podmiotów komunalnych w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach pierwszoinstancyjnych oraz postępowaniach odwoławczych,
 • bieżące doradztwo prawne w toku trwających postępowań,
 • sporządzanie informacji, opinii i ekspertyz prawnych na potrzeby toczących się postępowań,
 • audyt postępowań przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Jeżeli organy jednostek samorządu terytorialnego prowadzą postępowanie pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii obejmuje m.in.:

 • bieżące doradztwo prawne w toku trwających postępowań,
 • sporządzanie informacji, opinii i ekspertyz prawnych na potrzeby toczących się postępowań,
 • audyt postępowań przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • prowadzone postępowanie administracyjne budzi duże emocje społeczne i istnieje realne ryzyko prowadzenia dalszych sporów administracyjnych w tym zakresie
 • w postępowaniu administracyjnym występują skomplikowane zagadnienia prawne
 • chcesz upewnić się, że postępowanie administracyjne zostało prawidłowo przeprowadzone

Dzięki współpracy z naszą Kancelarią podmioty komunalne i ich organy uzyskują profesjonalne wsparcie prawne w toku toczących się postępowań administracyjnych. Naszym celem jest doprowadzenie do wydania zgodnej z prawem decyzji administracyjnej.

Celem świadczonych przez nas usług doradczych oraz audytów postępowań jest wykrycie i wyeliminowanie nieprawidłowości mogących skutkować uchyleniem wydanej decyzji administracyjnej.

Pisaliśmy o tym