• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

"Partnerstwo publiczno-prywatne może pozwolić na realizację przedsięwzięć, których jednostka samorządu terytorialnego nie mogłaby wykonać samodzielnie."

Piotr Kołodziejczak

601 840 484Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Usługi prawne świadczone przez naszą Kancelarię polegają w szczególności na:

 • opracowaniu analiz przedrealizacyjnych pozwalających ocenić czy partnerstwo publiczno-prywatne jest adekwatnym rozwiązaniem oraz ustalić zalecane ramy prawne planowanego projektu
 • przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego
 • doradztwie prawnym w toku postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, oraz w trakcie dialogu technicznego celem wyłonienia partnera prywatnego
 • ocenie pod względem prawnym przygotowanej dokumentacji w sprawie wyboru partnera prywatnego
 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących trwających i zakończonych postępowań w sprawie wyboru partnera prywatnego
 • reprezentacji podmiotów publicznych w sprawach z odwołań lub skarg wniesionych w toku procedury wyboru partnera prywatnego

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • planujesz realizację inwestycji z udziałem partnera prywatnego
 • analizujesz możliwe tryby realizacji inwestycji
 • opracowujesz dokumentację na potrzeby postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego
 • masz wątpliwości jak prawidłowo zinterpretować przepisy dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego

Wesprzemy Cię w podjęciu decyzji czy PPP jest najbardziej adekwatną formułą współpracy z partnerem prywatnym.

Pomożemy Ci także zabezpieczyć interesy podmiotu publicznego ograniczając liczne ryzyka prawne.

Mając świadomość, że wypracowane przez nas rozwiązania prawne będą stanowić podstawę wzajemnej współpracy z partnerem prywatnym przez wiele lat wykorzystamy nasze doświadczenia celem przewidzenia wszystkich możliwych scenariuszy.

Jeśli będzie to możliwe połączymy formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z wykorzystaniem środków z funduszy europejskich (tzw. projekty hybrydowe).

Pisaliśmy o tym