• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Gospodarka wodno-ściekowa

"Przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną stoi szereg wyzwań, które pomagamy pokonać w sposób optymalny dla danej gminy czy związku międzygminnego."

Joanna Kostrzewska

501 218 017Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

 Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega m.in. na:

 • audycie uchwał dotyczących gospodarki wodno-ściekowej (np. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków)
 •  organizacji współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. tworzenie związków międzygminnych, zawieranie porozumień)
 • doradztwie prawnym dotyczącym gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej
 • reprezentacji gminy / związku międzygminnego w postępowaniach nadzorczych i sądowo-administracyjnych dotyczących podjętych uchwał z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
 • doradztwie prawnym dotyczącym budowy, utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • doradztwie prawnym dotyczącym wprowadzania opłat za zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (tzw. deszczówka)
 • prawnej organizacji przetargów na realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • planujesz nowelizację uchwał dotyczących systemu gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej
 • planujesz nawiązać współpracę z innymi gminami
 • planujesz kolejną inwestycję związaną z systemem wodociągowo-kanalizacyjnym
 • planujesz wprowadzenie opłat tzw. za deszczówkę
 • zaskarżono do sądu administracyjnego uchwały dotyczące systemu gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej
 • organy nadzoru wszczęły postępowanie nadzorcze w sprawie uchwał dotyczących gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej
 • masz wątpliwości jak prawidłowo zinterpretować przepisy dotyczące systemu gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej

Nasze propozycje pozwalają na:

 • eliminację wadliwych rozwiązań przyjętych we wcześniejszym okresie
 • optymalizację rozwiązań dobrych, ale nie najlepszych
 • możliwość uzyskania dodatkowych wpływów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne pozwalających na uniknięcie podwyżek opłat za wodę i ścieki bytowe.

Pisaliśmy o tym

Zaufali nam

Związek Miast Polskich

Kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem specjalizującym się w prawie samorządu terytorialnego. Obsługa prawna świadczona przez prawników tej Kancelarii jest zawsze na najwyższym poziomie, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich


Spółka Wodno-Ściekowa GWDA sp. z o.o.

Zespół prawników Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners posiadający szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa zawsze wychodzi naprzeciw stawianym im oczekiwaniom, niejednokrotnie wybiegając poza ramy standardowej obsługi prawnej oraz proponując najkorzystniejsze rozwiązania.

Więcej...

Tomasz Wojciechowski, Prezes Zarządu Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” sp. z o.o.