• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

"Właściwa organizacja przestrzeni i racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów nieruchomości stanowi klucz do rozwoju każdej gminy."

Kinga Grzelak

61 866 26 28Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony Kancelarii polega w szczególności na:

 • audycie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • doradztwie prawnym dotyczącym formułowania kierunków polityki przestrzennej, w tym także polityki reklamowej
 • ocenie prawnej dopuszczalności lokalizacji przedsięwzięcia publicznego lub prywatnego ze względu na istniejące uwarunkowania prawne w zakresie przeznaczenia i zasad zabudowy oraz zagospodarowania określonego terenu
 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących optymalnych form udostępniania i zarządzania nieruchomościami samorządowymi
 • doradztwie przy współpracy samorządów z podmiotami prywatnymi w zakresie organizacji przestrzeni i udostępnienia nieruchomości publicznych
 • wsparciu w postępowaniach odszkodowawczych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz gospodarką przestrzenną, w tym dotyczących zmiany wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • reprezentacji gmin w postępowaniach nadzorczych i sądowoadministracyjnych dotyczących uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • masz wątpliwości jak prawidłowo zinterpretować przepisy dotyczące gospodarki nieruchomościami lub planowania przestrzennego
 • wdrażasz „nowy ład reklamowy” w gminie
 • planujesz nowelizację uchwał dotyczących  gospodarki nieruchomościami lub planowania przestrzennego lub przygotowanie nowych
 • wszczęto postępowanie nadzorcze dotyczące uchwały związanych z gospodarką nieruchomościami lub planowanie przestrzennym
 • wezwano organ samorządu terytorialnego do usunięcia naruszenia prawa poprzedzającego złożenie skargi do sądu administracyjnego
 • zaskarżono do sądu administracyjnego uchwałę dotyczącą gospodarki nieruchomościami lub planowania przestrzennego
 • pozwano gminę w związku z utratą wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu przestrzennego
 • zamierzasz uregulować stan prawny nieruchomości gminnych

Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami publicznymi jest procesem wieloaspektowym i długofalowym wymagającym znajomości nie tylko przepisów prawa i ich interpretacji dokonywanej przez sądy i organy nadzoru, ale także osadzenia ich w lokalnych uwarunkowaniach. Dzięki bogatemu doświadczeniu prawników Kancelarii nasi Klienci uzyskują kompleksową pomoc prawna pozwalającą na eliminację wadliwych regulacji prawnych i wypracowanie nowych rozwiązań umożliwiających racjonalne zagospodarowanie lokalnych zasobów.