• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Finansowanie zadań zleconych

"Konstytucja RP gwarantuje, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych – dla nas to nie jest tylko puste hasło."

Piotr Kołodziejczak

601 840 484Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię polega w szczególności na:

 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących zasad finansowania realizacji zadań zleconych zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących możliwości dochodzenia od Skarbu Państwa środków z tytułu niepełnego finansowania realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 • reprezentację jednostek samorządu terytorialnego w sporach przed sądami powszechnymi lub Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących dochodzenia od Skarbu Państwa środków z tytułu niepełnego finansowania realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • zamierasz wystąpić z roszczeniami przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu niedofinansowania zadań zleconych
 • masz wątpliwości co do skutków finansowania ze środków własnych realizacji zadań zleconych

Pomagamy w dochodzeniu przez jednostki samorządu terytorialnego należnych im środków z tytułu realizacji przez nie zadań zleconych.

Zaufali nam

Związek Miast Polskich

Kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem specjalizującym się w prawie samorządu terytorialnego. Obsługa prawna świadczona przez prawników tej Kancelarii jest zawsze na najwyższym poziomie, zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich