• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Drogi publiczne

"Drogi publiczne należą do szczególnej kategorii dobra publicznego – zapewnienie odpowiedniego do potrzeb miejscowych zarządzania siecią drogową i planowania jej rozwoju stanowi ważny element strategii każdej jednostki samorządu terytorialnego. "

Maciej Kiełbus

601 832 287Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Pomoc prawna ze strony prawników Kancelarii polega w szczególności na:

 • audycie uchwał dotyczących zarządzania drogami publicznymi, w tym w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących optymalnych form udostępniania pasa drogowego podmiotom prywatnym, w tym także w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • doradztwie związanym ze współpracą jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi przy procesach inwestycyjnych dotyczących budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 • wsparciu w postępowaniach odszkodowawczych dotyczących przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego własności nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych, w tym związanych ze stosowaniem wytycznych sformułowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Bugajny i inni przeciwko Polsce,
 • doradztwie w toku postępowań dotyczących przejmowania dróg publicznych zastąpionych nowo wybudowanym odcinkami drogi, w szczególności w zakresie oceny prawnej funkcjonalności zastępowanego odcinka drogi w sieci drogowej,
 • doradztwie dotyczącym formułowania planów zarządzania drogami publicznymi, w tym także w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych,
 • bieżącym wsparciu prawnym w postępowaniach dotyczących nakładania kar pieniężnych za niezgodne z prawem zajęcie pasa drogowego.

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • masz wątpliwości, jak zgodnie z prawem ustalić warunki współpracy z podmiotem prywatnym celem udostępnienia mu pasa drogowego lub realizacji wspólnie z nim inwestycji drogowej,
 • planujesz nowelizację uchwał dotyczących zarządzania drogami publicznymi,
 • pozostajesz w sporze o ustalenie funkcji zastąpionego nowowybudowanym odcinkiem odcinka drogi w sieci drogowej,
 • wszczęto przeciwko organom twojej gminy postępowanie nadzorcze dotyczące uchwały związanej z zarządzaniem drogami publicznymi lub zaskarżono taką uchwałę do sądu administracyjnego,
 • zaskarżono wydaną przez organ twojej gminy decyzję w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niezgodne z prawem zajęcie pasa drogowego,
 • pozwano twoją gminę o odszkodowanie w związku z przejęciem własności nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej.

Zarządzanie drogami publicznymi oraz inwestowanie w rozwój lokalnej sieci drogowej stanowi niewątpliwie duże wyzwanie finansowe i organizacyjne dla każdego samorządu. Wypracowanie rozwiązań optymalnych, zgodnych z obowiązującymi reżimami prawnymi, wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa i orzecznictwa zapadłego na jego kanwie, ale również umiejętności ich zastosowania do konkretnych potrzeb i uwarunkowań. Wsparcie merytoryczne zespołu ekspertów naszej Kancelarii pozwala na zidentyfikowanie możliwości prawnych realizacji zamierzonych przez samorządy przedsięwzięć oraz na ich sprawne wdrożenie w życie.