• Podatki i opłaty lokalne

 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych

 • Odliczenie VAT. Prewspółczynnik. Inwestycje

 • Dostęp do informacji publicznej

 • Drogi publiczne

 • Finansowanie zadań zleconych

 • Fundusze UE

 • Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Partnerstwo publiczno-prywatne i projekty hybrydowe

 • Pomoc publiczna

 • Postępowania administracyjne

 • Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • Przekształcenia zakładów budżetowych

 • Publiczny transport zbiorowy

 • Reklamy w przestrzeni publicznej

 • Samorządowe prawo pracy

 • Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

 • Spory przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 • Spółki komunalne

 • Ustrój JST

 • Współpraca JST

 • Zamówienia publiczne

 • Zmiany w podziale terytorialnym

 • VAT w zakładzie budżetowym

 • Samorządowe centra usług wspólnych – tworzenie i organizacja


 • x

Dostęp do informacji publicznej

"Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów."

Joanna Kostrzewska

501 218 017Na czym polega wsparcie?

Kiedy warto?

Co zyskuje samorząd?

Usługi prawne świadczone przez naszą Kancelarię polegają w szczególności na:

 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących dostępu do informacji publicznej, w tym trybu określenia zgodnego  prawem trybu dostępu do niej
 • sporządzaniu informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących przewidzianych prawem ograniczeń w dostępie do informacji publicznej
 • bieżącym doradztwie prawnym w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej
 • reprezentacji podmiotów komunalnych w postępowaniach sądowoadministracyjnych dotyczących dostępu do informacji publicznej
 • audycie przyjętych procedur wewnętrznych w zakresie udostępniania informacji publicznej

Z naszych usług warto skorzystać w szczególności, gdy:

 • masz wątpliwości jak prawidłowo zinterpretować przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej
 • opracowujesz lub zmieniasz procedury wewnętrzne dotyczące dostępu do informacji publicznej
 • masz wątpliwości czy udostępnić określone informacje w trybie dostępu do informacji publicznej

Podejmując współpracę z Kancelarią wykorzystasz doświadczenia zdobyte przez nas przy realizacji podobnych projektów w licznych podmiotach komunalnych.

Pisaliśmy o tym

Zaufali nam

Gmina Komorniki

Prawnicy Kancelarii posiadają dużą wiedzę merytoryczną oraz cechuje ich nadprzeciętne zaangażowanie. Opierając się na powyższych argumentach w pełni rekomenduję Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług.

Więcej...

Jan Broda, Wójt Gminy Komorniki